Všeobecné obchodné podmienky pre účastníkov ochutnávok ponúkaných na portáli ZaVinom.sk/GoGo.Wine
(ďalej aj „Podmienky“)

1. Úvodné ustanovenie.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky obsahujú podmienky poskytovania služieb ochutnávok vína, súvisiacich produktov vrátane produktov lokálnej gastronómie lokálnych vinárov sprostredkovaných spoločnosťou GoGo.wine, s.r.o., sídlom Šajdíkove Humence 757, 906 07 Šajdíkove Humence, IČO: 50 794 744, zapísanou do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 49645/T, bankové spojenie: SK20 1100 0000 0029 4611 2360, telefón: 033/6409026, e-mail: info@zavinom.sk, web: https://zavinom.sk a https://gogo.wine (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Sprostredkovateľ“) prostredníctvom portálu www.zavinom.sk a www.gogo.wine. Sprostredkovateľ je prevádzkovateľom Portálu a umožňuje nižšie uvedeným záujemcom jeho užívanie.

2. Vymedzenie pojmov

Dodávateľ” je podnikateľ prevádzkujúci vinárstvo, vinotéku alebo podnikateľ realizujúci vo vlastnom mene Ochutnávky tak, ako je identifikovaný bližšie v záhlaví Zmluvy o ochutnávke.

Objednávateľ” je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Dodávateľom, za ktorého koná Sprostredkovateľ, Zmluvu o Ochutnávke.

Odplata“ je cena za účasť na Ochutnávke.

Ochutnávka” je jednorazové podujatie alebo pravidelné podujatia, kde Dodávateľ ponúka možnosť ochutnať a konzumovať víno a súvisiace produkty vrátane produktov lokálnej gastronómie a využívať súvisiace služby; môže byť individuálna alebo skupinová.

Portál” je webový portál www.zavinom.sk a www.gogo.wine prevádzkovaný Sprostredkovateľom, ktorý ponúka verejnosti Ochutnávky u Dodávateľov.

Rezervácia miesta na Ochutnávke“ je rezervácia účasti Objednávateľa na Ochutnávke prostredníctvom Portálu na vyžiadanie alebo s okamžitým potvrdením.

Sprostredkovateľ” je Spoločnosť podnikateľ prevádzkujúci Portál tak, ako je identifikovaný bližšie v záhlaví Zmluvy o ochutnávke a v článku 1 týchto Podmienok.

Záujemca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem o Ochutnávku prostredníctvom Portálu.

Zmluva o Ochutnávke“ je zmluva uzavretá medzi Dodávateľom, za ktorého koná Sprostredkovateľ, a Objednávateľom, ktorej predmetom je účasť Objednávateľa na Ochutnávke.

3. Uzatváranie Zmluvy o Ochutnávke

 1. Záujemca má prostredníctvom Portálu možnosť vybrať si z viacerých ponúk Ochutnávok realizovaných viacerými Dodávateľmi. Portál ponúka Záujemcovi možnosť vytvorenia vlastného užívateľského profilu vo forme registrácie. Vytvorením užívateľského profilu Záujemca zodpovedá za správnosť a pravdivosť všetkých ním zadaných údajov. Objednávateľ má možnosť si svoj užívateľský profil kedykoľvek zmeniť.
 2. Záujemca uzatvára Zmluvu o Ochutnávke prostredníctvom Portálu a Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ koná pri uzatváraní Zmluvy o Ochutnávke v mene Dodávateľa. Zmluva o Ochutnávke nezakladá zmluvný vzťah medzi Záujemcom a Sprostredkovateľom. Nie Sprostredkovateľ, ale Dodávateľ, dodáva službu Objednávateľovi a je zodpovedný za jej dodanie a obsah. Dodávateľ poskytuje službu Objednávateľovi na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v svojom mene.
 3. Záujemca realizuje výber Ochutnávky spôsobom uvedeným na Portáli. Záujemca bude pred odoslaním objednávky Portálom vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 4. Ak sa uzatvára Zmluva o Ochutnávke prostredníctvom Portálu, dochádza k uzavretiu Zmluvy o Ochutnávke až po prejavení súhlasu Záujemcu tým, že potvrdí na to určené pole označené „Súhlasím s kúpou Rezervácie miesta na Ochutnávke za vyššie uvedených podmienok s povinnosťou platby“, ktorým odsúhlasuje všetky predtým zobrazené údaje, najmä miesto a čas Ochutnávky, Odplatu, spôsob platby, prípadne iné doplnkové služby.
 5. Po odoslaní objednávky je Sprostredkovateľ povinný do 24 hodín doručenie objednávky potvrdiť a zaslať Záujemcovi potvrdzujúci e-mail na ním zadanú adresu. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky nevzniká zmluvný vzťah medzi Záujemcom a Dodávateľom.
 6. Sprostredkovateľ potvrdí Záujemcovi Rezerváciu miesta na Ochutnávke najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia objednávky Záujemcu Sprostredkovateľovi, a to vo forme potvrdzujúceho e-mailu na adresu Záujemcu. Doručením potvrdenia Rezervácie miesta na Ochutnávke vzniká medzi Dodávateľom v zastúpení Sprostredkovateľom a Záujemcom Zmluva o Ochutnávke.
 7. Zmluva o Ochutnávke sa uzatvára na dobu určitú, a to do uskutočnenia Ochutnávky, najneskôr do zániku všetkých vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o Ochutnávke.
 8. Nárok na Rezerváciu miesta na Ochutnávke však vzniká až zaplatením Odplaty.
 9. Zmluva sa uzatvára v slovenskom alebo anglickom jazyku.

4. Práva a povinnosti

 1. Objednávateľ má právo účasti na Ochutnávke. V prípade, ak sa Objednávateľ na Ochutnávke nezúčastní, nemá právo na odstúpenie od Zmluvy o Ochutnávke ani právo na vrátenie Odplaty.
 2. Objednávateľ je povinný riadiť sa na Ochutnávke pokynmi Dodávateľa, pravidlami uskutočnenia Ochutnávky, správať sa v súlade s dobrými mravmi, inak je Dodávateľ oprávnený ho z miesta Ochutnávky vykázať bez nároku na vrátenie Odplaty.
 3. Objednávateľ berie na vedomie, že predmetom Ochutnávky je požívanie alkoholických nápojov, a preto účasť na Ochutnávke nie je dovolená osobám mladším ako 18 rokov. Dodávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, ako aj predpisy týkajúce sa zákazu a obmedzení reklamy alkoholických nápojov.
 4. Objednávateľ je oprávnený použiť Rezerváciu miesta na Ochutnávke na jednorazovú účasť na Ochutnávke, na ktorú bola zakúpená. Rezervácia miesta na Ochutnávke oprávňuje Objednávateľa využiť všetky služby, ktoré sú jej súčasťou.
 5. Objednávateľ je povinný zaplatiť Odplatu za Ochutnávku, a to pred jej uskutočnením, buď na základe faktúry alebo cez platobnú bránu na Portáli.
 6. Za Ochutnávku, jej obsah a priebeh zodpovedá v plnom rozsahu Dodávateľ. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za uskutočnenie Ochutnávky, jej obsah a priebeh. Sprostredkovateľ na základe Zmluvy o spolupráci uzavretou s Dodávateľom len sprostredkúva Záujemcom Rezervácie miesta na Ochutnávke na vyžiadanie a s okamžitým potvrdením v mene Dodávateľa. Sprostredkovateľ zároveň v mene Dodávateľa prijíma od Objednávateľa finančné prostriedky zodpovedajúce Odplate. Uhradením Odplaty, zakúpením Rezervácie miesta na Ochutnávke cez Portál, vstupuje Objednávateľ Rezervácie miesta na Ochutnávke do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Dodávateľom vybranej Ochutnávky.
 7. Za zmeny Ochutnávky zodpovedá Dodávateľ. Sprostredkovateľ nepreberá zodpovednosť za Ochutnávky, zmeny počas predaja Rezervácií miesta na Ochutnávky a prípadné zmeny v organizácii Ochutnávok. Právny vzťah medzi Dodávateľom a Objednávateľom môžu upravovať okrem týchto VOP aj iné podmienky na strane Dodávateľa.
 8. Sprostredkovateľ pri informáciách o Ochutnávkach zverejnených na Portáli vychádza z informácií poskytnutých Dodávateľom. Pokiaľ má Sprostredkovateľ včas informácie o zrušení alebo zmene Ochutnávky, oznámi ich Objednávateľovi e-mailom. Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah, povahu, kvalitu, či iné parametre Ochutnávky, ani za akékoľvek porušenie práv Objednávateľa v súvislosti s Ochutnávkou, napr. jej zrušením. Takýto nárok je nárokom voči Dodávateľovi a Sprostredkovateľ nie je splnomocnený Dodávateľom na žiadne právne úkony s tým spojené, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak.

5. Platobné podmienky

 1. V rámci procesu objednávania Objednávky je Záujemca povinný zaplatiť za objednávanú Ochutnávku Odplatu vopred, a to buď na základe faktúry alebo platbou kartou cez platobnú bránu systému Trust Pay nachádzajúcu sa Portáli. Iný spôsob platby (napr. v hotovosti) na Ochutnávke nie je dovolený.
 2. Odplata predstavuje konečnú a úplnú cenu za Ochutnávku a zahŕňa prípadne sa uplatňujúcu daň z pridanej hodnoty, akékoľvek ďalšie prípadné dane a akékoľvek ďalšie prípadné poplatky a náklady. Po uzavretí Zmluvy o Ochutnávke nie je možné Odplatu zvýšiť bez súhlasu Objednávateľa. Na výšku Odplaty nemá vplyv prípadné použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie.
 3. Splatnosť Odplaty v prípade platby na faktúru predstavuje 7 dní, ak sa Sprostedkovateľ a Objednávateľ nedohodnú inak.
 4. Objednávateľ je povinný na požiadanie Dodávateľa preukázať sa dokladom o zaplatení Odplaty pred začatím Ochutnávky. Objednávateľ nie je oprávnený zúčastniť sa Ochutnávky bez toho, aby zaplatil Odplatu.
 5. Po úhrade ceny Rezervácie miesta na Ochutnávke obdrží Objednávateľ e-mailom potvrdenie a na požiadanie vystavený daňový doklad, resp. doklad k prijatej platbe. V prípade, že údaje na daňovom doklade nie sú správne, je Objednávateľ oprávnený to bez zbytočného odkladu reklamovať na emailovej adrese info@zavinom.sk.
 6. Bezprostredne po úhrade Odplaty príde Objednávateľovi, ktorý bol uvedený pri objednávke, informácia o práve uskutočnenej Rezervácii miesta na Ochutnávke. Na tento e-mail obdrží Objednávateľ prostredníctvom Portálu všetky ďalšie informácie ohľadom zakúpenej Rezervácie miesta na Ochutnávke na základe pokynov Dodávateľa, pokiaľ Objednávateľ nepožiada Sprostredkovateľa o zmenu kontaktného e-mailu.
 7. Povinnosť Objednávateľa uhradiť Odplatu Dodávateľovi predstavuje jedinú podstatnú povinnosť Objednávateľa podľa Zmluvy o Ochutnávke a týchto VOP a Objednávateľ je ju povinný splniť spolu s objednávkou Ochutnávky alebo v prípade platby na základe faktúry v lehote podľa bodu 3. tohto článku 5. týchto VOP. Vzhľadom na to, že Odplatu platí Objednávateľ pred Ochutnávkou, možno ju považovať za preddavok bez existencie akýchkoľvek ďalších podmienok. Objednávateľ obdrží vo vzťahu k prijatej platbe a následne k poskytnutej službe príslušné daňové doklady.

6. Zmena alebo zrušenie Rezervácie miesta na Ochutnávke

 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu Rezervácie miesta na Ochutnávke. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkanej Ochutnávky, je Dodávateľ povinný prostredníctvom Sprostredkovateľa alebo priamo na emailovú adresu Objednávateľa alebo telefonicky na telefónny kontakt Objednávateľa ho informovať o zmene, zrušení, náhradnom termíne Ochutnávky, prípadne spôsobe vracania zaplatenej Odplaty. Objednávateľ nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie Odplaty, ak sa Ochutnávky zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Ochutnávky, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Ochutnávky, ubytovanie, strava a pod.).
 2. V prípade, ak Objednávateľ so zmenou Ochutnávky nesúhlasí, má právo od Zmluvy o Ochutnávke odstúpiť a žiadať vrátenie Odplaty. V prípade zrušenia Ochutnávky z dôvod na strane Dodávateľa, má Objednávateľ, ak nesúhlasí s náhradným termínom Ochutnávky, právo od Zmluvy o Ochutnávke odstúpiť a žiadať vrátenie Odplaty. V prípade zmeny alebo zrušenia Ochutnávky poskytne informácie o spôsobe, mieste a čase vrátenia platby Sprostredkovateľ emailom alebo telefonicky. Zaslanie žiadosti o vrátenie Odplaty nepredstavuje uplatnenie reklamácie v zmysle článku 7. (Reklamácie) týchto VOP.
 3. Objednávateľ nemá právo na vrátenie Odplaty, ak sa na Ochutnávke z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní alebo nemôže zúčastniť sa z dôvodov na jeho strane. Objednávateľ nemá bez súhlasu Dodávateľa právo, aby sa Ochutnávky miesto neho zúčastnila iná osoba.

7. Reklamácie

 1. V prípade, ak je Objednávateľ toho názoru, že poskytnutie služby je vadné, má právo uplatniť reklamáciu, sťažnosť a podnet na nasledovnej e-mailovej adrese: info@zavinom.sk, prípadne na adrese sídla Sprostredkovateľa alebo Dodávateľa alebo na nasledovnom telefónnom čísle: 033/6409026. Vzhľadom na skutočnosť, že Ochutnávka predstavuje poskytnutie jednorazovej služby, poskytnutie záručnej doby vzhľadom na službu a jej povahu neprichádza do úvahy.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Dodávateľ alebo v jeho mene Sprostredkovateľ je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv Objednávateľa uplatňuje, je povinný Dodávateľ určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa možnosti hneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od Zmluvy o Ochutnávke odstúpiť.
 3. Dodávateľ alebo v jeho mene Sprostredkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Dodávateľ alebo v jeho mene Sprostredkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Dodávateľ alebo v jeho mene Sprostredkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. V prípade, ak Ochutnávka nebola poskytnutá Objednávateľovi vôbec alebo inak, ako si ju objednal, má Objednávateľ právo poskytnutie Ochutnávky v inom termíne alebo má právo poskytnutie primeranej zľavy z Odplaty alebo má právo odstúpiť od Zmluvy o Ochutnávke a požadovať vrátenie Odplaty.
 5. Objednávateľ nemá právo zo zodpovednosti za vady v prípade, ak vadu poskytnutej služby spôsobil sám alebo dôvod na jeho strane alebo v prípade, ak využil Ochutnávku, aj keď nezodpovedala v plnom rozsahu jeho objednávke. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že subjektívne výhrady Objednávateľa k Ochutnávke (napr. čo do chuti vína) nemajú právny význam a nezakladajú jeho právo zo zodpovednosti za vady.
 6. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
 7. Pri reklamácii Ochutnávky komunikuje Dodávateľ s Objednávateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, a to prednostne prostredníctvom e-mailu; možnosť iného spôsobu komunikácie tým nie je dotknutá.
 8. Ustanovenia tohto článku 7. týchto VOP sa uplatnia nezávisle na tom, či Objednávateľ má alebo nemá právne postavenie spotrebiteľa.
 9. Ustanovenie tohto článku 7. týchto VOP predstavujú súčasne reklamačný poriadok.

8. Právo na odstúpenie od Zmluvy o Ochutnávke

V prípade zakúpenia Rezervácie miesta na Ochutnávke nie je možné od Zmluvy o Ochutnávke odstúpiť a žiadať vrátenie Odplaty, pretože v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom Zmluva o Ochutnávke predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa Dodávateľ, zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi službu na voľný čas, t.j. Ochutnávku, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Ochutnávky.

9. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním poskytovania služby vykonáva pre Objednávateľov, ktorí sú spotrebiteľmi, Slovenská obchodná inšpekcia, sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru.

10. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ alebo Sprostredkovateľ v jeho mene, vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Dodávateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Dodávateľom je orgán dozoru alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je Objednávateľ upozornený na skutočnosť, že zmluvný vzťah neexistuje medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľom, ale medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Objednávateľ zakúpením Rezervácie miesta na Ochutnávke prostredníctvom Portálu vstupuje do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Dodávateľom vybranej Ochutnávky. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke www.europa.eu/consumers/odr/.

Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa vzťahuje iba na Objednávateľov, ktorí sú spotrebiteľmi.

11. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti týmito VOP neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade Záujemcov a Objednávateľov, ktorí sú podnikateľmi a uzatvárajú Zmluvu o Ochutnávke v súvislosti s ich podnikateľskou činnosťou) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny a doplnenia týchto VOP. V prípade, že sa tak stane počas plnenia Zmluvy o Ochutnávke, je povinný o tom informovať Objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom, ktorý má v takom prípade právo odstúpiť od Zmluvy o Ochutnávke.

V prípade rozporu medzi Zmluvou o Ochutnávke a týmito VOP má prednosť Zmluva o Ochutnávke. V prípade rozporu medzi Zmluvou o spolupráci uzavretej medzi Dodávateľom a Sprostredkovateľom a týmito VOP a má vo vzťahu medzi nimi prednosť Zmluva o spolupráci.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s prevádzkou Portálu sa vyžaduje poskytnutie osobných údajov Záujemcu a Objednávateľa, ktorí sú fyzickými osobami (ďalej len „Dotknuté osoby“) Dodávateľovi prostredníctvom Sprostredkovateľa. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je Dotknutým osobám možné poskytnúť službu spočívajúcu v Ochutnávke.

Dodávateľ ako poskytovateľ služby - Ochutnávky spracúva prostredníctvom Sprostredkovateľa spracúva osobné údaje Dotknutých osôb ako tzv. Prevádzkovateľ v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov) (obe spolu ďalej len „Právne predpisy“).

Identifikácia Dodávateľa je poskytnutá Portálom Dotknutým osobám pri odoslaní objednávky.

Dodávateľ na základe osobitnej zmluvy poveril spracúvaním osobných údajov Dotknutých osôb Sprostredkovateľa ako tzv. sprostredkovateľa v zmysle Právnych predpisov.

K spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb nie je potrebný ich súhlas, pretože Dodávateľ spracúva osobné údaje na účel uzavretia Zmluvy o Ochutnávke, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o Ochutnávke, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, ako aj aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením Zmluvy o Ochutnávke.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je poskytnutie služby - Ochutnávky Dodávateľom Dotknutým osobám.

Za týmto účelom spracúva Dodávateľ osobné údaje Dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dodacia adresa / fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o objednávke, číslo účtu, príp. detail platby (v prípade, ak došlo k zrušeniu Ochutnávky a vráteniu Odplaty prostredníctvom Sprostredkovateľa), pseudonymné online identifikátory (cookies, remarketingové systémy Facebook a Google Ads) (ďalej len „Osobné údaje“).

Spracúvané Osobné údaje uchováva Dodávateľ po nevyhnutnú dobu, maximálne do uplynutia jedného roka po vzniku Zmluvy o Ochutnávke.

Dotknutá osoba má právo požadovať od Dodávateľa prístup k Osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť Osobných údajov.

Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré Dodávateľ nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané Osobné údaje sprístupnené marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem Facebook (Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika) a Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko).

Dodávateľ nezamýšľa preniesť Osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej Osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.