1. Názov Súťaže, Organizátor a Organizátor Súťaže   

Súťaž s názvom “Vyhrajte so ZaVínom.sk jeden z troch špeciálnych balíčkov pre 2 osoby na Pezinské vínne pivnice a dvory 2022“  (ďalej len „Súťaž“) bude prebiehať prostredníctvom instagramovej stránky: https://www.instagram.com/zavinom.sk/

Usporiadateľ: GoGo.wine, s.r.o., Šajdíkove Humence 757, 906 07 Šajdíkove Humence, IČO: 50794744, DIČ: 2120487160,

Organizátor a technický správca: GoGo.wine, s.r.o., Šajdíkove Humence 757, 906 07 Šajdíkove Humence, IČO: 50794744, DIČ: 2120487160

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Vložka číslo: Sro, vložka č. 49645 (ďalej len „Organizátor“ alebo „Technický správca“).   

2. Termín a lokalizácia Súťaže  

Súťaž prebieha od 25.5. 2022 do 2.6.2022 18:00:00 (ďalej len „Doba trvania Súťaže“) a začína okamihom uverejnenia prvého príspevku so súťažnými pravidlami na Instagramovej stránke @zavinom.sk v priebehu dňa 25.5.2022 začínajúceho výzvou:   

Súťažný príspevok:

Vyhrajte so ZaVínom.sk jeden z troch špeciálnych balíčkov pre 2 osoby na Pezinské vínne pivnice a dvory 2022!

a končiaci oznamom

Podrobné pravidlá: zavinom.sk/sutaz

Komentáre Súťažiacich nahrané podľa čl. 4. týchto Pravidiel po skončení Doby trvania Súťaže nebudú pri posudzovaní a vyberaní výhercov brané do úvahy.  

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. 

V Dobe trvania súťaže budú uverejnené tri súťažné príspevky, ku ktorým môžu Súťažiaci pridať komentár a súťažiť o Výhru podľa čl. 5.

3. Podmienky Súťaže   

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike mimo osôb podľa článku III. odseku 2 týchto Pravidiel (ďalej len „Súťažiaci“).     

Registráciu do Súťaže a súhlas s Pravidlami Súťaže Súťažiaci potvrdzuje komentovaním súťažného príspevku na stránke v deň jeho zverejnenia, teda vložením komentára k súťažnému príspevku na Instagramovej stránke ZaVínom.sk (viď čl. IV. Princíp Súťaže nižšie).    

Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky podmienky Súťaže stanovené v týchto Pravidlách.  V prípade, že Súťažiaci vloží pod jeden súťažný príspevok viac komentárov, do losovania bude pridaný iba jeden krát.

4. Princíp Súťaže  

Princípom Súťaže je vložiť pod súťažný príspevok v dobe konania Súťaže komentár (viď čl. II. týchto Pravidiel) a sledovať instagramovú stránku ZaVínom.skTri krát v Dobe trvania súťaže vylosuje organizátor 1 výhercu, ktorý získava špeciálny balíček pre 2 osoby na Pezinské vínne pivnice a dvory 2022 konané 4.6.2022 v Pezinku.

Súťažný komentár nesmie:  

 • byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;    
 • obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne preberanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;    
 • obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;    
 • hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;    
 • podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať k nemravnému konaniu;    
 • obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, najmä práva autorské alebo práva súvisiace s právom autorským, práva k priemyselnému vlastníctvu ako napr. ochranné známky alebo označenia pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu;    
 • obsahovať skrytú reklamu;   
 • akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Organizátora.   

Zároveň platí, že:

Rozhodnutie o tom, či súťažný komentár spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne Usporiadateľovi.    

Organizátor ani Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za neúplný alebo inak chybný súťažný komentár majúci za následok nemožnosť jeho použitia pre účely Súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane Súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane Organizátora alebo Usporiadateľa.    

Nahraním súťažného príspevku udeľuje Súťažiaci dobrovoľne svoj súhlas s Pravidlami Súťaže a so zverejnením súťažného komentára a s uvedením mena autora.    

Organizátor a Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo súťažný komentár, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v týchto Pravidlách (t.j. najmä v odseku 3 tohto článku), nezaradiť do Súťaže alebo ho zo Súťaže kedykoľvek po dobu trvania Súťaže alebo po jej skončení aj bez odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.    

Použitie akejkoľvek softvérovej aplikácie či hardvérového zariadenia v snahe o porušenie záväzných súťažných podmienok týchto Pravidiel má za následok okamžité zneplatnenie aktuálneho súťažného skóre, popr. vylúčenie daného Súťažiaceho zo Súťaže.

5. Výhry v Súťaži a odovzdanie výhier výhercom   

Výhrami v Súťaži sú:
3 x špeciálny balíček pre 2 osoby na podujatie Pezinské vínne pivnice a dvory 2022 konané 4.6.2022 v Pezinku.

Celkom budú vyžrebovaní 3 výhercovia. Pri splnení podmienok podľa čl. 5 môže jeden výherca vyhrať aj opakovane.

Vyhlásenie výsledkov Súťaže prebehne tri krát v Dobe trvania súťaže. Výherca bude oslovený formou správy na platforme Istagram.    

Organizátor bude výhercu kontaktovať do 24 hodín po vyhlásení výsledkov a vyzve ho, aby prostredníctvom svojho Instagramového profilu odoslal súkromnú správu s emailovou adresou, na ktorú má byť výhra doručená, Usporiadateľovi na instagramový profil: https://www.instagram.com/zavinom.sk/

Túto správu je výherca povinný odoslať do 1 pracovného dňa odo dňa, keď bol kontaktovaný Organizátorom. 

Pokiaľ výherca výhru odmietne, stráca nárok na výhru a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu v poradí podľa týchto Pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely. Rovnakým spôsobom bude Organizátor postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň dvoch dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt.    

6. Zodpovednosť Usporiadateľa za priebeh Súťaže   

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s organizovaním a priebehom Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť jej Pravidlá, t.j. i spôsoby určenia výhercov, druhy výhier, a vo výnimočných prípadoch Súťaž i zrušiť. Oprávnenie Usporiadateľa zasahovať do priebehu Súťaže zahŕňa aj právo nepriznať Súťažiacemu výhru v Súťaži, ak bude mať Usporiadateľ podozrenie, že Súťažiaci porušil či sa pokúsil obísť Pravidlá Súťaže. V takýchto prípadoch je Usporiadateľ oprávnený Súťažiaceho vylúčiť zo Súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Usporiadateľovi Súťaže. 

Výhru z tejto Súťaže nemožno previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nemožno vymáhať súdnou cestou. Výhry nemožno vyplatiť v peniazoch ani za ne poskytnúť inú nepeňažitú náhradu. Organizátor Súťaže je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť druhy výhier.   

7. Ochrana osobných údajov   

Vložením komentára pod súťažný príspevok Súťažiaci vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami Súťaže a so spracovávaním svojich osobných údajov (spracúvané osobné údaje Súťažiacich: prezývka / meno na sociálnej sieti Instagram spracúvané osobné údaje výhercov: meno, priezvisko, úplná doručovacia adresa) pre potreby vyhodnotenia Súťaže a archivácie po dobu nevyhnutne nutnú podľa príslušných platných právnych predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od skončenia Súťaže, ak nebude tento súhlas predtým písomne odvolaný. Osobné údaje budú uchovávané iba pre potreby Súťaže, nebudú využívané na marketingové účely. 

Pokiaľ Súťažiaci už naďalej nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov po skončení Súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie učinené prostredníctvom správy zo súkromného Instagramového profilu Súťažiaceho na Instagramovej stránke l https://www.instagram.com/zavinom.sk/ alebo prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@zavinom.sk

Súťažiaci udeľuje Organizátorovi a Usporiadateľovi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej  z cien, súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na Instagramových stránkach. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti v Súťaži.  

Súťažiaci, ktorý takto poskytol Organizátorovi a Usporiadateľovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “nariadenie”) a zákona č. 110/2019 Zb., O spracovanie osobných údajov: 

 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú spracovávané jeho osobné údaje, za akým účelom, aký je rozsah spracovávaných osobných údajov a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené;   
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov;    
 • právo na vymazanie údajov, v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo či sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;    
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;    
 • právo na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov;    
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu;    
 • právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia.    

Účasťou v Súťaži Súťažiaci súhlasia s tým, že Usporiadateľ je oprávnený bezplatne použiť v súlade s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, ich meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto Súťaže, vyhlásením víťazov Súťaže a prezentáciou Usporiadateľa.  

8. Záverečné ustanovenia  

Organizátor nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii uverejnený na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné.    

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takého Súťažiaceho zo Súťaže.    

Tieto úplné Pravidlá sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažných stránkach. V prípade rozporu medzi textom skrátených Pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto Súťaž a týmito úplnými Pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné Pravidlá.    

Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Instagram, spoločnosťou Meta. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi Súťaže, a nie spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť na Organizátora formou správy na Instagramovej stránke: https://www.instagram.com/zavinom.sk/